Privacyverklaring

Uiteraard ga ik zorgvuldig met je gegevens om en doe ik mijn uiterste best om je privacy te beschermen. Hieronder lees je over welke gegevens het gaat en in welke situatie.

Dossierplicht en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Het dossier bevat:

 • aantekeningen over je gezondheidstoestand
 • gegevens over eerdere onderzoeken en behandelingen
 • gegevens over lopende behandelingen
 • gegevens over de door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

In het dossier staan gegevens die jij met mij deelt, aangevuld met gegevens die ik, indien noodzakelijk voor de behandeling, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Het opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in je dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of overleg.
 • voor de financiële administratie waarbij een klein deel van de gegevens uit je dossier gebruikt wordt om een factuur op te stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Zorgnota en privacy

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om de nota te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘massagetherapie – natuurgeneeskundige behandeling’
 • de kosten van de behandeling
 • als dit nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen: naam van de zorgverzekeraar en je polisnummer

Email en privacy

Wanneer we met elkaar mailen via mijn emailadres eindigend op @lienmassagetherapie.nl zijn je gegevens beschermd door de SSL-verbinding op mijn site. Op die manier waarborg ik je privacy wanneer we gegevens met elkaar delen, zoals vragen, de intake en facturen.

De bescherming van je gegevens door de SSL-verbinding geldt tussen mijn mailadres en mijn server. Van mijn server tot jouw mailadres hangt de bescherming af van jouw emailprovider.

Website en privacy

Zie mijn cookieverklaring.

 

Opgemaakt 20 april 2021 – Lien | massagetherapie & hormoonbalans