Behandelovereenkomst

 

Op het moment dat je toestemming geeft voor behandeling, ga je een behandelovereenkomst aan met Lien massagetherapie & hormoonbalans. Zowel jij als cliënt en ik als therapeut hebben in deze behandelovereenkomst rechten en plichten. Deze zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Dit betekent het volgende:

Informatieplicht

Samen bepalen we de inhoud van de therapie. Daarvoor is het nodig dat jij relevante informatie verstrekt en dat ik informatie geef over de behandeling in alle fases van het traject.

Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een cliëntdossier bij te houden. In dit dossier staan je persoonlijke gegevens en houd ik de behandelgegevens bij. Het dossier bewaar ik in totaal 20 jaar conform de wettelijke bewaartermijn. Voor minderjarigen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18e jaar. Wil je het dossier inzien? Dat kan: je hebt het recht tot inzage in het eigen dossier.

Vertrouwelijkheid van de behandelingen

Ik houd mij aan de beroepscode van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht. Inhoudelijke informatie over de behandelingen wordt alleen dan naar buiten gebracht als jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Privacy

Uiteraard doe ik mijn best om je privacy te waarborgen en bescherm ik je gegevens. Zie de privacy verklaring op mijn website.

Afzeggen / verzetten van afspraken

Behandelingen vinden plaats op afspraak. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, wil ik je vriendelijk vragen deze zo snel mogelijk af te zeggen. Bij niet tijdige afmelding (korter dan 24 uur vóór de afspraak) ben ik genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. 
Afzeggen en/of verzetten van afspraken kan telefonisch: 06 30 25 71 24 of via WhatsApp.

Inhoud en beëindiging behandelingen

De inhoud van de therapie kan in overleg aangepast worden. Wanneer je wilt stoppen met de behandeling kan dat te allen tijde. Wanneer ik vanuit mijn expertise oordeel dat mijn behandeling niet geëigend of toereikend is, verwijs ik je terug naar de (huis)arts/verwijzer of door naar een andere therapeut.

Aansprakelijkheid

Ik neem deel aan een collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Klachtenregeling

Bij onvrede over de verleende zorg of de organisatie van mijn praktijk, wil ik je nadrukkelijk uitnodigen dit direct aan mij te melden. We zullen bij voorkeur eerst samen proberen om tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer je dit om bepaalde redenen niet wil, kan je contact opnemen met de klachtencommissie van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) of de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Betalingsvoorwaarden en Algemene voorwaarden

Op deze behandelovereenkomst zijn tevens de Algemene Voorwaarden en de Betalingsvoorwaarden van Lien massagetherapie & hormoonbalans van toepassing.

 

 

In mijn werk als massagetherapeut draag ik met mijn holistische manier van werken (de aanraking in combinatie met het aandacht besteden aan alle aspecten die maken dat iemand zich gezond of niet gezond voelt) bij aan het verbeteren van iemands gezondheid.

Bijgewerkt op 24 oktober 2022 – Lien massagetherapie & hormoonbalans